سفارش تبلیغ
صبا

مسجد جامع اردستان وزواره در استان اصفهان قرار دارند ویکی از مساجد چهارایوانی در دوره ی سلجوقی شناخته

شده اند،

برای این مسجد سه دوره ی زمانی ساخت در نظر گرفته اند:

1.قرن سوم ه.ق بصورت گنبدی شکل ساخته شده است

2.قرن سوم وچهارم ه.ق از گنبدی شکل بصورت کوشک مانند ساخته شد

3.قرن ششم ه.ق در زمان سلجوقیان مسجد ویران شد وبصورت چهار ایوانی بنا شده است

مسجد اردستان دارای چهار ایوان است که برسر اینکه هر چهار ایوان در یک زمان ساخته شده بین باستانشناسان اختلاف نظر وجود دارد

1.یکی از ایوانها بنام صفه ی صاحب الزمان در قسمت جنوبی مسجد قرار دارد

2.صفه ی صفا در قسمت شمالی مسجد قرار دارد

3.صفه ی امام حسین یا امیر جمله در قسمت شرقی مسجد قرار دارد

4.صفه ی امام حسن مجتبی (ع) یا حکیم الملک در قسمت غربی قرار دارد

 

 
تاریخ : شنبه 90/8/28 | 10:6 عصر | نویسنده : آیدا پاشایی | نظر