سفارش تبلیغ
صبا

تکوین آدم

تاقبل از کاوش های باستان شناسی ومطالعات داروین اکثر مردم براین عقیده بودندکه مبحث تکوین درفصل اول کتاب مقدس آمده است وبراساس گفتمان وحیانی میتوان به چگونگی جهان پی برد.آغاز وانجام جهان دارای منشاء ماورای طبیعی بوده وزمان خلقت جهان به کمترازچندهزار سال قبل برمیگردد.خداوندجهان رادرطی شش روز به وجودآوردودرروز هفتم نیزآدم وحوارا آفرید.بعضی هاتاریخی درحدود 3700ق- م راپیشنهاد کرده بودنددرحالیکه پاپ کلمنت هشتم تاریخی درحدود5199 ق- م راپیشنهاد نمود.

دراواخرقرن هفدهم آرفشیوب جیمزاوسر(آشر) به این نتیجه رسید که درشب قبل از23 اکتبر 4004 ق- م خلق شد.چنین تاریخ گذاری که براساس شجره نامه تورات استخراج شد تاریخ جهان را درحدود 6000 هزارسال براورد نمود.ایده های آشر به صورت آمیزه ی دینی درآمده بود که بابازگشت وظهور مسیح جهان شاهد آخرین دوره ی هستی خواهد بود. خداانسان رادرباغ عدن خلق وانسان از خاور میانه به سایر نقاط جهان مهاجرت کرد.دومین مرحله ی تحولی نیزبعد از طوفان نوح بوقوع پیوست.لذا خاورمیانه به عنوان مرکزومحور تمدن جوامع بشری محسوب گردید .جایی که مذاهب بزرگ مانندمسیحیت ،یهودیت واسلام در آنجا تولدیافتند.براین اساس دانشمندان سعی نمودند تاتاریخ اروپای غربی وشمالی راباتاریخ مکتوب خاورمیانه مرتبط نمایند.سیر مراحل نوشتاری در انسان

مقارن باقرن هجدهم پژوهش گران سعی نمودند که پیشرفت جوامع انسانی وبخصوص دوران پیش ازتاریخ رادربسترزمان مورد مطالعه قرار بدهند ومشخص نمایند که انسان چگونه  سیرومسیرتکامل وپیشرفت راطی نمود.کشف استخوان وبقایای انسانی بهمراه ابزارهای سنگی واستخوانی حیوانات دربین لایه های طبیعی قالب بندی انجیل رازیرسئوال برده ودانشمندان به آرامی ایده زمان نگاری کتب مقدس رابه دیده ی تردیدنگریستند.

دراین میان مطالعات زمین شناسی ازاهمیت بسیارزیاد برخوردارگشت.

یک چنین مطالعاتی آغازی برشکاف ودوگانگی نظریه های کتب مقدس درباره ی منشا زمین ،انسان ودیگر موجودات زنده گردید.بین سالهای 1830و 1833 زمین شناس انگلیسی به نام چارلزدایل مجموعه کتابی تحت عنوان اصول زمین شناسی منتشر نمود که بیشترحاوی مشاهداتش درتپه ای به نام آتنادرسیسیل بود.

مطالعات وی دونتیجه ی مشخص داشت :

الف-خط بطلان برخلقت جهان در 4004 ق- م

ب- اینکه جهان یکباره خلق نشده وتکوین جهان روندتکاملی داشته است.

این شکاف باطرح نظریه انتخاب اصلح داروین به اوج رسید.

مورگان جوامع انسانی رابراساس ایده تکاملی به سه دوره وحشی گری،بربریت وتمدن تقسیم بندی کرد وهردوره بفازهای کوچکتری تقسیم بندی شد.

مراحل تکاملی جوامع انسانی هنری لوریس مورگان به قرارزیراست:

1)    وحشی گری تحتانی :ازظهورانسان تاکشف آتش.

2)    وحشی گری میانی: ازکشف آتش تاکشف تیر وکمان.

3)    وحشی گری فوقانی:ازکشف تیرکمان تاکشف سفال.

4)    بربریت تحتانی:ازکشف سفال تااهلی شدن حیوانات.

5)    بربریت میانی: ازاهلی شدن حیوانات تاذوب آهن.

6)    بربریت فوقانی: ازکشف آهن تااختراع علائم تصویری.

7)    تمدن:اختراع خط واستفاده ازحروف الفبا.

براساس نظریه مورگان انسان زندگی خودراازپست ترین مرحله شروع کردوباگذشت زمان به درجه رفیع تمدن رسید.

 ترجمه وتدوین :استاد یوسفی

 دانشجوی دکترای باستانشناسی

 
تاریخ : یکشنبه 90/9/6 | 7:22 عصر | نویسنده : آیدا پاشایی | نظر